Uncategorized

Personal SWOT Analysis

Personal SWOT Analysis

Personal SWOT Analysis

ඔබගේ අසාර්ථකත්වයට හේතු ඔබ දන්නවද ?

වැරදි නිවැරදි කරගන්න දැන්වත් ඔබ කටයුතු කරනවද ?

SWOT Analysis ඔබේ ජීවිතයට අදාලව යොදලා බලන්න…

S – Strength – ශක්තීන් /හැකියාවන්

W – Weaknesses – දුර්වලතා

O – Opportunities – අවස්ථාවන්

T – Threats – තර්ජන / බලපෑම් නිවරදි මාර්ගය හඳුනා ගන්න.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *