සාර්ථකත්වය සඳහා ඉලක්ක සකස් කිරීම

ඕනෑම පුද්ගලයකුගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ , වෘත්තීය ජීවිතයේ හෝ අධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන්නේ නිවැරදි ලෙස තම අරමුණු සාර්ථක කරගැනීමට ඉලක්ක සකස්කර ගැනීම හා ඒවා වෙත ලඟා වීමට ඇති කැපවීමයි.
දුර්වල ඉලක්ක සකස් කිරීම යමෙකුගේ සම්පුර්ණ ජීවිතයම පරාජයන්ගෙන් පිරි දියුණුවක් නොමැති අසාර්ථක ජීවිතයක් බවට පත්වීමට පවා හේතු විය හැක . එනිසා සෑම පුද්ගලයෙකුම සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා හොඳ ඉලක්ක සකස් කරන්නෙකු විය යුතුය.
සාර්ථකත්වය සඳහා ඉලක්ක සකස් කිරීම මඟින් පෞද්ගලික ජීවිතයේ , වෘත්තීය ජීවිතයේ හෝ අධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය ලබාගන්නේ ගන්නේ කෙසේදැයි මෙම Online පාඨමාලාව හැදෑරීම තුලින් ඔබට ඉගෙනගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

Course Information

Estimated Time: 55 Min

Difficulty: Beginner

Course Instructor

Niroshan Priyanga Niroshan Priyanga Author

Enroll Now

රු3,500.00
1 year of access

Introduction to Goal Setting

Goals in year 2019

New Goals for year 2020

Change should born from yourself

How to set Goals

Manage your Stress

Time Management

Visualize your future

Always stay Motivated

Continues Evaluation on your progress

How One Man Changed the High Jump Forever 

What Others Have Said